Podrobně o kampaních

 

 

Podmínky použití

 

Tyto podmínky stanoví zásady provozu a užívání webových stránek www.lidiligy.cz (dále jen „Webové stránky“ nebo také „Portál“) a zásady užívání služeb poskytovaných neziskovou nestátní organizací Liga lidských práv prostřednictvím Webových stránek (dále jen „Služby“).

 

Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webových stránek, nebo kterékoli ze služeb neziskové nestátní organizace Ligy lidských práv, potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli a souhlasíte a zavazujete se tyto podmínky dodržovat, a to včetně veškerých podmínek, zásad a pokynů, které jsou do těchto podmínek zahrnuty odkazem, bez výhrady.

 

Nedílnou součástí těchto podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na https://www.darujme.cz/dar/index.php?template=nadace&page=article&language=cz&article=podminky

 

Definice základních pojmů:

 

Provozovatel-  Liga lidských práv, nezisková nestátní organizace se sídlem Burešova 6, 602 00 Brno, IČ 26600315

Webové stránky, portál- Stránky provozované Ligou lidských práv umístěných na adrese www.lidiligy.cz

Kampaň- Záměr autora kampaně prezentovaný na Portálu, za účelem získání finančních prostředků od jednotlivých investorů na podporu projektů Ligy lidských práv. V podobě osobní výzvy, benefiční kulturní či jiné umělecké akce.

Autor kampaně – fyzická nebo právnická osoba, která Provozovateli zašle žádost o zveřejnění Kampaně a jejíž Kampaň je prezentován potenciálním Investorům /zákazníkům prostřednictvím Webových stránek,

Úspěšný projekt – Projekt prezentovaný na Webových stránkách, pro který byly splněny Autorem projektu stanovené podmínky, a to dosažení požadované částky od zákazníků a dosažení této částky ve stanoveném termínu,

Neúspěšný projekt – Projekt prezentovaný na Webových stránkách, pro který nebyly splněny Autorem projektu stanovené podmínky, a to dosažení cílové částky zákazníků v požadovaném termínu.

Investor – fyzická nebo právnická osoba, registrovaná k účtu na Webových stránkách, poskytující finanční dar na podporu Ligy lidských práv a její činností.

Odměna – předem stanovený produkt nebo služba, kterou autor projektu nabízí s cenou u odměny uvedenou. V rámci Kampaně může být finanční dar zaštítěn poskytnutím dané odměny přispěvateli.

Uživatel – jakákoli fyzická nebo právnická osoba (Autor Kampaně, zákazník, neregistrovaná osoba), která využívá služby poskytované Ligou lidských práv na Webových stránkách.

 

Oprávnění uživatelé

Služby jsou k dispozici pouze osobám ve věku minimálně 18 let. Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webových stránek či zasláním Projektu a jakoukoli další aktivní účastí prohlašujete a zaručujete se, že jste plnoletou fyzickou osobou, popř. osobou v rámci právnické osoby, která je způsobilá k uzavírání závazných smluv, a že veškeré registrační údaje, které jsou Vámi předkládány, jsou přesné a pravdivé. Provozovatel může dle svého výlučného uvážení odmítnout nabízet Službu kterékoli fyzické nebo právnické osobě.

 

Registrace

Podmínkou užívání určitých Služeb ze strany Provozovatele je registrace Uživatele u Provozovatele a volba hesla. Jako uživatelské jméno slouží e-mailová adresa Uživatele. Uživatelé jsou povinni poskytnout Provozovateli přesné a úplné registrační údaje a tyto údaje pravidelně aktualizovat. Uživatel nesmí použít účet jiného Uživatele. V případě, že dojde k neoprávněnému použití účtu Uživatele, je tento Uživatel povinen písemně oznámit Provozovateli takovéto neoprávněné použití účtu nebo jiné porušení bezpečnosti účtu, o kterém se dozví.Liga lidských práv si vyhrazuje právo zamítnout registraci Uživatele nebo ji zrušit, dle svého výlučného uvážení.

 

Autoři Kampaní – získávání peněz od Investorů

Lidi ligy.cz je online systém a platforma, v rámci které lze získat financování (dary) pro projekty Ligy lidských práv.Provozovatel povoluje Autorům kampaní, kteří zapíší své projekty na seznam, aby získali finanční prostředky od jiných uživatelů (Investorů), ve lhůtě uvedené v zápisu daného projektu do seznamu.Provozovatel je zprostředkovatelem Investic mezi Autory kampaní a Investory. Provozovatel umožňuje Autorů kampaní prezentovat své Projekty na Webových stránkách. Veškeré Investice jsou shromažďovány na k tomu založeném účtu vedeném u ČSOB a uvedené ve schválené veřejné sbírce pro potřeby tohoto systému. Autoři kampaní zcela odpovídají za své kampaně, zejména za poskytnutí přesných a nezavádějících informací a splnění veškerých závazků uvedených v zápisu jakékoli kampaně, který vytvoří. Provozovatel nedohlíží na kvalitu, plnění ani přesnost jakýchkoli Kampaní prezentovaných na Webových stránkách. Veškeré finanční prostředky pro Ligu lidských práv jsou inkasovány prostřednictvím veřejné sbírky. Veškeré dary budou použity na činnost organizace, nebo na daný projekt Ligy lidských práv i v případě, že se nevybere celková cílová částka kampaně. V takovém případě zakladatel kampaně není povinen svoji výzvu realizovat. Investoři mohou kampaň podpořit i nad rámec cílové částky. Cellková vybraná částka bude použita na financování Ligy lidských práv či konkrétního projektu.

 

Práva duševního vlastnictví společnosti Ligy lidských práv

Název webové stránky www.lidiligy.cz a „Lidi ligy“ a veškerá loga týkající se Služeb jsou buď ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami organizace Liga lidských práv. Kromě toho, veškerá záhlaví stránek, zákaznická grafika, knoflíkové ikony a skripty jsou servisními značkami, ochrannými známkami anebo propagačními prostředky organizace Ligy lidských práv. Tato nesmí být Uživateli kopírována, napodobována ani užívána bez předchozího písemného souhlasu organizace Ligy lidských práv Veškerá práva související s Webovými stránkami a poskytovanými Službami, a jakýchkoli a veškerých jiných technologiích a jakémkoli obsahu (definovaném níže), vytvořeném nebo odvozeném na základě výše uvedeného, jsou ve výlučném vlastnictví Provozovatele.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky představují úplnou dohodu mezi Uživatelem a organizace Ligy lidských práv týkající se Služby a užívání Webových stránek, a nahrazují veškerá předchozí nebo současná sdělení a návrhy (ať již ústní, písemné nebo elektronické) mezi Uživatelem a organizací Ligy lidských práv, týkající se Webových stránek. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Podmínek považováno za nevymahatelné nebo neplatné, toto ustanovení bude vyloučeno nebo omezeno na minimální nezbytný rozsah, takže Obchodní podmínky jinak zůstanou v plné platnosti a účinnosti a budou vymahatelné

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto podmínky, jakož i Zásady ochrany osobních údajů, a to bez udání důvodu. O případných změnách budou Uživatelé Webových stránek a Služeb, informováni prostřednictvím zveřejnění oznámení ne Webových stránkách anebo zasláním oznámení prostřednictvím emailu. Znění nových podmínek či Zásad ochrany osobních údajů je účinné ode dne jejich uveřejnění na Webových stránkách Provozovatele.

Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z těchto Podmínek vyplývající se řídí českým právem.

 

Datum účinnosti: 1.12.2013

Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z těchto Podmínek vyplývající se řídí českým právem.